Posredovanje pri prodaji nepremičnin

Prodaja nepremičnine je za posameznika vse prej kot lahka naloga. Neresni kupci, ki vam jemljejo čas z ogledi in klici. Dvoumna zakonodaja. Nepregledni kupi papirja. Dovolite, da vam pomagamo pri prodaji vaše nepremičnine.

Za vas vodimo celoten postopek prodaje nepremičnine. Nepremičnine oglašujemo v oglasnikih na nepremičninskih portalih, spletni strani in drugih oglaševalskih površinah. Iskanja kupca z vaše stanovanje se lotimo aktivno in se ne zanašamo samo na oglaševanje. Vodimo oglede vaše nepremičnine, skrbimo za komunikacijo in pogajanja s potencialnimi strankami.


Storitve, ki so vključene v plačilo za posredovanje pri prometu z nepremičninami:

 • Pogovor s prodajalcem nepremičnine
 • Ogled in analiza stanja nepremičnine
 • Analiza razmer na trgu
 • Oblikovanje primerne prodajne cene nepremičnine (Sporazumno s prodajalcem nepremičnin)
 • Oglaševanje nepremičnine
 • Aktivno iskanje potencialnih kupcev
 • Organizacija in vodenje ogledov nepremičnine
 • Preverjanje namembnosti zemljišča (pridobitev lokacijske informacije)
 • Obveščanje prodajalca nepremičnine  o vrstah in višini davčnih obveznosti ter morebitnimi tveganji zaradi neurejenega pravnega ali dejanskega stanja
 • Posredovanje pri pogajanjih med prodajalcem in kupcem
 • Sodelovanje pri pripravah za sklenitev nameravanega posla
 • Ugotavljanje predkupne pravice občine, upravne enote in drugih predkupnih upravičencev
 • Svetovanje pri pridobitvi cenitve sodnega cenilca in pogodbe o pravnem poslu
 • Preverjanje stanja skrbniškega računa in bistvene sestavine pogodbe
 • Podajanje naročila in sporočanje podatkov o dogovorjenem poslu pooblaščeni odvetniški pisarni
 • Priprava in izpolnitev obrazcev v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine (Davčna prijava, ipd.)
 • Organizacija sestanka za overitev podpisov na listinah o sklenjeni prodaji
 • Sestavljanje potrdila o delni ali celotni izpolnitvi denarne obveznosti iz sklenjenega posla (npr. Potrdilo o plačilu delne ali celotne kupnine)
 • Vzpostavljanje stikov med prodajalcem in morebitnimi kupci
 • Obveščanje prodajalca o stanju in aktivnostih, ki so pomembne za uspešno prodajo.
 • Sodelovanje pri primopredaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Oglejte si seznam kupcev nepremičnin